ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ blackcircles.co.th

 

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

เรา เป็น ใคร

เราคือ บริษัท โมเดิร์นไทร์ รีเทล จำกัด  ซึ่งจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125561000747 มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 256 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 ประเทศไทย

ในข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ หากมีการกล่าวถึง “เรา” หรือ “บริษัทฯ” ให้หมายถึง บริษัท โมเดิร์นไทร์รีเทล จำกัด และหากมีการกล่าวถึง “คุณ” หรือ “ท่าน” ให้หมายถึงผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ของเรา

 

เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

คุณกำลังอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์  www.blackcircles.co.th (ต่อไปเรียกว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ จะมีผลผูกพันเป็นสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย ระหว่าง คุณกับบริษัทฯ การยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะถือว่า ได้เกิดขึ้นตั้งแต่คุณเริ่มใช้งานเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันแรกที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้โดยทันที

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทฯ เอาข้อความดังกล่าวขึ้นปรากฏบนเว็บไซต์ การที่คุณยังคงเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราอยู่ หมายความว่า คุณได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

ในบางช่วงเวลา บริษัทฯ อาจแสดงข้อตกลงหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับรายการส่งเสริมการขาย (โปรโมชั่น) หรือที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและให้บริการอย่างใดๆ ซึ่งถ้าข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฏในเว็บไซต์มีเนื้อหาขัดแย้งกัน ให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม มีผลใช้บังคับก่อน

 

เกี่ยวกับข้อความหลายมิติ (Hypertextที่เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ของเรา

ก่อนที่คุณจะวางข้อความหลายมิติ (Hypertext) เพื่อเชื่อมต่อหรือลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ก่อน โดยคุณต้องอีเมลมาสอบถามที่ info@blackcircles.co.th พร้อมระบุรายละเอียดของ URL ที่คุณจะนำลิ้งค์ไปวางไว้ และ URL ของหน้าต่างที่จะแสดงขึ้นจากการกดลิงค์ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำเสนอหน้าต่างใดๆ ที่จะทำให้เว็บไซต์นี้เป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ โดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์

เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ คำว่า “ข้อมูลบนเว็บไซต์” หมายความว่า รูปภาพ ภาพกราฟฟิก ตัวหนังสือ แอปเพล็ต หรือภาษาบทคำสั่งต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมไปถึงลิขสิทธิ์ โดยไม่มีข้อจำกัด) ในข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

คุณสามารถเข้าชมข้อมูลบนเว็บไซต์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เพื่อสำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้น การคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์สำหรับเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลเพื่อไปใช้ในกิจการส่วนตัว บริษัทฯ อนุญาตให้กระทำได้ แต่คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้คัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อวัตถุประสงค์อื่น จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ภายใต้การใช้ดุลพินิจพิจารณาของบริษัทฯ ฝ่ายเดียว (หรือในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัทฯ จะประสานกับเจ้าของกรรสิทธิ์ให้โดยตรง) นอกจากนี้ ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไข หรือบนเว็บไซต์ที่ก่อให้เกิดการอนุญาตให้ใช้หรือคัดลอกข้อมูลบนเว็บไซต์

บริษัทฯ อาจเผยแพร่ภาพหรือข้อความบนเว็บไซต์ โดยที่บริษัทฯ มิได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ขอรับรองความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่แท้จริงด้วย

 

เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในเว็บไซต์

บริษัทฯ ใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นสิทธิของบริษัท blackcircles.com จำกัด ในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ขอรับรองความเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมานการค้าของเจ้าของที่แท้จริงด้วย

 

 

เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์

เนื้อหาในส่วนนี้จำเป็นต้องอ่านควบคู่ และอยู่ภายใต้เงื่อนไข ของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ด้านล่าง

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดของบริษัทฯ ที่มีต่อท่าน

ข้อมูลบนเว็บไซต์ได้แสดงในลักษณะอย่างที่ควรเป็น และบริษัทฯ ไม่ได้รับรอง สนับสนุน หรือรับประกันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำ (หรือการงดเว้นการกระทำ) ใดๆ จากข้อมูลบนเว็บไซต์ และการกระทำดังกล่าว คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงเอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและโดยปราศจากความรับผิดใดๆ

เว็บไซต์อื่นที่บริษัทฯ นำข้อความหลายมิติ (hypertext) มาวางไว้นั้น อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่มีความรับผิดในเนื้อหาเหล่านั้น ไม่ว่าในทางใด

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์นี้ มีแนวโน้มที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์หรือการลอกเลียนแบบ บริษัทฯ ไม่ยอมรับความรับผิดชอบ และความรับผิดอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์อันเป็นผลมาจากการกระทำเหล่านั้น

การดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณได้กรอกลงไป การบริการของบริษัทฯ จะให้บริการตามความถูกต้องของข้อมูลที่คุณกรอกไว้ ดังนั้น หากคุณและหรือบุคคลภายนอกกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบหรือต้องรับผิดใดๆ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ถ้าคุณพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์นี้ หรือมีข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ ขอให้คุณส่งอีเมลมาที่ info@blackcircles.co.th บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบและรับไปดำเนินการ ภายใต้การใช้ดุลพินิจ และตัดสินใจให้เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์

 

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับรูปภาพ

รูปภาพของยางที่แสดงอยู่บน Blackcircles.co.th เป็นเพียงภาพตัวอย่างประกอบเท่านั้น รูปแบบของดอกยางอาจแตกต่างออกไปได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของยาง

 

 

เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต การขัดข้องของการให้บริการ ไวรัส และอื่นๆ

บริษัทฯ รวมไปถึงผู้ทำเว็บไซต์อื่นๆ ทุกคน ไม่สามารถควบคุมระบบอินเทอร์เน็ต อันถือเป็นเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ทั่วโลกและเป็นประตูเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ ดังนั้น ผลแห่งการใดที่เกิดกับอินเตอร์เน็ต และที่เกิดโดยทั่วไปกับผู้ทำเว็บไซต์อื่นๆ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการขัดข้องของการให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือการถ่ายทอดไวรัส หรือโปรแกรมอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ที่ผ่านเว็บไซต์นี้

 

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก ซึ่งสอดคล้องกับวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ หรือคลิกที่ www.blackcircles.co.th/terms

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ คุกกี้คือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งคุกกี้นั้นจะไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่า คุณเป็นใคร หรือข้อมูลส่วนตัวของคุณมีอยู่อย่างไร (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ฯลฯ เป็นต้น) คุกกี้ทำหน้าที่เพียงแค่ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดของบริษัทฯ ที่มีต่อท่าน

ตราบเท่าที่เป็นไปได้ในทางกฎหมาย บริษัทฯ ปฏิเสธความรับผิดทั้งในทางสัญญาและละเมิด และบริษัทฯ ปฏิเสธความรับผิดที่เป็นผลตามมาหรือเป็นความเสียหายโดยอ้อมที่บริษัทฯ ได้ก่อขึ้นที่เกิดขึ้นกับท่าน นอกจากนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ไม่มีข้อกำหนดข้อใดที่จะต้องหรือถูกตีความว่า เป็นการอ้างถึง ยกเว้น หรือจำกัดความรับผิดจากความตาย หรือการบาดเจ็บต่อ อันเนื่องมาจากการกระทำผิดหน้าที่ในทางธุรกิจหรือจากการประกอบกิจการของสถานประกอบการ