ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายบนเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขายและการบริการติดตั้งยางบนเว็บไซต์

1.        คำจำกัดความ

1.1       ในข้อกำหนดนี้

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท โมเดิร์นไทร์รีเทล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 256 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 ประเทศไทย หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561000747

“เว็บไซต์ Blackcircles” หมายถึง เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ และสามารถเข้าถึงได้โดยอินเตอร์เน็ตผ่านทางตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (URL) https://www.blackcircles.co.th

“ข้อกำหนด” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขายและการบริการติดตั้งยางบนเว็บไซต์ฉบับนี้

“สัญญา” หมายถึง สัญญาซื้อขายในเว็บไซต์ Blackcircles ซึ่งถูกก่อขึ้นและปรากฏเป็นหลักฐานด้วยใบสั่งซื้อของลูกค้า และใบยืนยันการสั่งซื้อ

“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลที่ทำคำเสนอซื้อและได้รับการสนองรับจากบริษัทฯ

“ใบสั่งซื้อของลูกค้า” หมายถึง การสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งถูกส่งมายังบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ Blackcircles โดยการกรอกข้อมูลในกระบวนการทำคำสั่งซื้อที่ปรากฏในเว็บไซต์ Blackcircles ตามรูปแบบและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ Blackcircles

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใดๆ ที่ไม่อาจป้องกันได้ การระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฟ้าผ่า อัคคีภัย อุบัติเหตุ สงครามหรือภัยใดๆ ที่อาจนำไปสู่สงคราม การก่อวินาศกรรม การกบฎหรือจลาจล การประท้วงหรือการก่อการวุ่นวายในบ้านเมือง การออกพระราชบัญญัติ การออกข้อห้าม กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือมาตรการต่างๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือในส่วนใดของรัฐบาล รัฐสภา องค์การปกครองส่วนภูมิภาค หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า การนัดหยุดงานของลูกจ้าง การปิดงานงดจ้างของนายจ้าง การเรียกร้องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือข้อพิพาททางการค้า (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับลูกจ้างของบริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอก) การขาดแคลนวัตถุดิบ แรงงาน เชื้อเพลิง ชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องจักร ไฟฟ้าขัดข้อง หรือเครื่องจักรชำรุด

“การบริการครบวงจร” หมายถึง การบริการโดยบริษัทฯ สำหรับการขายยางให้กับลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ Blackcircles รวมไปถึงบริการเปลี่ยนยางให้กับยานพาหนะของลูกค้าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกด้วย

“สินค้า” หมายถึง ยาง (รวมไปถึงชิ้นส่วนที่ติดตั้งหรือประกอบอยู่) และบริการที่บริษัทฯ จัดหาให้ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้

 “ใบยืนยันการสั่งซื้อ” หมายถึง การยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ถึงการยอมรับใบสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ที่บริษัทฯ ได้ออกให้ก่อนวันจัดหาสินค้าให้ลูกค้า

“เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายความรวมถึง การส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรเลข ทางสายเคเบิ้ล ทางโทรสาร หรือวิธีการสื่อสารใดๆ ในทำนองเช่นว่านั้น

 

2.        หลักทั่วไปของการขาย

2.1       บริษัทฯ ตกลงขาย และลูกค้าตกลงซื้อสินค้าตามที่กำหนดเอาไว้ในใบสั่งซื้อของลูกค้า และใบยืนยันการสั่งซื้อ และให้ตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ซึ่งใช้บังคับกับสัญญา โดยไม่มีข้อยกเว้นในการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นมาใช้ ไม่ว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวได้ถูกอ้างจากลูกค้าโดยตรงหรือโดยอ้อม

2.2       ลูกค้ายอมรับว่า ข้อความบนเว็บไซต์ รายการราคาสินค้า รายการสินค้าสำหรับการขาย หรือข้อความที่เกี่ยวกับการขายใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Blackcircles นั้น เป็นเพียงคำเชื้อเชิญเพื่อให้ทำคำเสนอ และไม่ถือเป็นคำเสนอหรือเป็นการสร้างภาระผูกพันของบริษัทฯ ในการขายสินค้าดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

2.3       ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลผูกพัน จนกว่าจะมีตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการของฝ่ายลูกค้ากับฝ่ายบริษัทฯ

2.4       พนักงานหรือตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการกระทำการหรือตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับสินค้าจนกว่าจะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ และในการเข้าผูกพันในสัญญา ลูกค้ายอมรับว่าข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเช่นว่านั้นจะไม่มีผลผูกพัน

2.5       คำแนะนำใดๆ ที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทฯ หรือพนักงาน หรือตัวแทน เกี่ยวกับการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ หรือการใช้งานของสินค้า ถ้าคำแนะนำเช่นว่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงภัยด้วยตัวเองทั้งสิ้น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคำแนะนำที่ยังได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าว

2.6       แม้ว่าจะเป็นการกระทำของบริษัทฯ แต่เพื่อรับรองว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดหรือข้อขาดตกบกพร่อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้องโดยปราศจากความรับผิดของบริษัทฯ เกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์เอกสาร งานธุรการ หรือความผิดพลาดหรือข้อขาดตกบกพร่องที่เกิดขึ้นในข้อความบนเว็บไซต์ รายการราคาสินค้า รายการสินค้าสำหรับการขาย หรือข้อความที่เกี่ยวกับการขายใดๆ ที่เผยแพร่ ใบตอบรับคำเสนอซื้อ ใบแจ้งหนี้ เอกสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ

3.        คำเสนอซื้อและการเฉพาะเจาะจงคุณสมบัติ (สเปค)

3.1       ใบสั่งซื้อของลูกค้าจะยังไม่ถือว่าได้รับการยอมรับจากบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ ได้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า

3.2       ลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบกับบริษัทฯ ในการยืนยันความถูกต้องของข้อความในใบสั่งซื้อของลูกค้าที่ได้ยื่นโดยลูกค้า และในการให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่บริษัทฯ เกี่ยวกับสินค้าในระยะเวลาอันสมควร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดเตรียมสัญญาที่สอดคล้องกับข้อตกลงนั้นได้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆ ก็ตามที่เป็นผลมาจากการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของลูกค้า

3.3       จำนวน คุณภาพ คำอธิบาย และการเฉพาะเจาะจงคุณสมบัติ (สเปค) ของสินค้า จะถูกแจ้งไว้ในใบยืนยันการสั่งซื้อ

3.4       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนสินค้าหรือข้อเฉพาะเจาะจงคุณสมบัติ (สเปค) ของสินค้าที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าข้อเฉพาะเจาะจง (สเปค) นั้น จะเสนอโดยลูกค้าเองหรือไม่ก็ตาม) และลักษณะการออกแบบ ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการแก้ไขกฎหมายหรือเป็นดุลพินิจโดยแท้ของบริษัทฯ

3.5       ภายใต้เงื่อนไขข้อ 8.1 ใบสั่งซื้อของลูกค้าไม่สามารถยกเลิกโดยลูกค้าได้ภายหลังจากลูกค้าได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ยกเว้น มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ และบนข้อตกลงที่ลูกค้าจะต้องชดใช้เต็มจำนวนในความเสียหาย (รวมไปถึงกำไรที่หายไป) ต้นทุน (รวมไปถึงค่าแรงงานและวัตถุดิบ) ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจาการยกเลิกใบสั่งซื้อของลูกค้า

3.6       ในวันที่ลูกค้ายื่นใบสั่งซื้อและชำระเงินต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จะส่งมอบสินค้าที่มีอายุไม่เกิน 15 เดือน นับแต่สัปดาห์ที่ผลิตซึ่งระบุเอาไว้บนสินค้าให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่สินค้ามีอายุมากกว่า 15 เดือนนับแต่สัปดาห์ที่ผลิตในวันที่ลูกค้ายื่นใบสั่งซื้อและชำระเงิน บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำการติดตั้งสินค้าให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าไม่ปฏิเสธภายใน 15 วัน ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับสินค้าดังกล่าว

 

 

4.        ราคาสินค้า

4.1       ราคาของสินค้าจะถูกกำหนดโดยบริษัทฯ ในใบยืนยันการสั่งซื้อ หรือในกรณีที่ใบยืนยันการสั่งซื้อไม่ได้ระบุราคาไว้ ให้ยึดถือราคาที่กำหนดเอาไว้ในรายการราคาสินค้าของบริษัทฯ หรือข้อความบนเว็บไซต์ Blackcircles ในวันและเวลาที่ได้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ

4.2       บริษัทฯ สงวนสิทธิในการส่งคำบอกกล่าวไปยังลูกค้าในเวลาใดๆ ก่อนที่จะออกใบยืนยันการสั่งซื้อ ที่จะเพิ่มราคาสินค้าให้สอดคล้องกับเหตุดังต่อไปนี้

            4.2.1    ต้นทุนของสินค้ามีราคาที่สูงขึ้น อันเกิดจากปัจจัยใดๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ (เช่น การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ กฎหมายควบคุมค่าเงิน การปรับเปลี่ยนอัตราภาษีศุลกากร การเพิ่มขึ้นของค่าแรง ค่าวัตถุดิบ หรือต้นทุนการผลิตอื่นอย่างมีนัยสำคัญ

            4.2.2    การเปลี่ยนแปลงวันที่ส่งมอบสินค้า จำนวน หรือการเฉพาะเจาะจงคุณสมบัติ (สเปค) ของสินค้า ที่เกิดจากฝ่ายลูกค้าเอง

            4.2.3    ความล่าช้าใดก็ตามที่เกิดจากคำสั่งของลูกค้า หรือข้อบกพร่องของลูกค้าในการให้ข้อมูลหรือคำชี้แจงกับบริษัทฯ ไม่ครบถ้วน

4.3       ราคาสินค้าเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าเปลี่ยนยาง, ค่าถ่วงล้อแบบธรรมดา (โดยไม่รวมถ่วงล้อแบบประชิด), ค่าติดตั้ง, ค่าจุกลมใหม่, ค่าขนส่ง และค่ากำจัดยางเก่าให้เรียบร้อยแล้ว

 

 

5.        ข้อกำหนดการชำระเงิน

5.1       ภายใต้ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีพิเศษระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิได้รับชำระเงินเต็มจำนวนของราคาสินค้า (ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ในวันที่มีการทำใบสั่งซื้อของลูกค้า โดยบริษัทฯ มีสิทธิหักบัญชีจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของลูกค้าเต็มจำนวนพร้อมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ในหรือภายหลังวันที่ทำใบสั่งซื้อของลูกค้า

5.2       ลูกค้าจะต้องชำระเงินตามราคาของสินค้าในวันที่มีการทำใบสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะได้รับชำระราคาของสินค้า โดยไม่ต้องคำนึงว่า ได้มีการส่งมอบสินค้าหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้โอนไปยังลูกค้าแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ กำหนดเวลาในการชำระราคาถือเป็นสาระสำคัญของสัญญา และจะมีการออกใบเสร็จรับเงินให้

5.3       ถ้าลูกค้ามิได้ชำระเงินตามกำหนดเวลา หรือการชำระเงินถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการรับรองโดยธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของลูกค้าในระหว่างการดำเนินการเรียกเก็บของบริษัทฯ นอกเหนือการกระทำใดที่กระทบกระเทือนสิทธิอื่นใดของบริษัทหรือสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีสิทธิ ดังต่อไปนี้ด้วย

            5.3.1    ยกเลิกสัญญาหรือระงับการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

            5.3.2    ได้รับชำระราคาสินค้าอย่างเหมาะสมจากลูกค้า (หรือสินค้าที่จัดให้ตามสัญญาฉบับอื่นระหว่างลูกค้ากับบริษัท) ตามที่บริษัทเห็นสมควร (โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อกล่าวอ้างของลูกค้า)

            5.3.3    เรียกเก็บเบี้ยปรับ (ทั้งที่เกิดขึ้นก่อนและหลังคำสั่งหรือคำตัดสินใดๆ) ที่เกิดขึ้นจากจำนวนที่ค้างชำระ ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

 

 

6.        การส่งมอบ

6.1       ในกรณีที่ลูกค้าตกลงรับการบริการครบวงจร การส่งมอบสินค้าถือว่าได้กระทำเมื่อสินค้าได้ถูกติดตั้งกับยานพาหนะของลูกค้าโดยศูนย์บริการที่ระบุเอาไว้ในใบยืนยันการสั่งซื้อ หรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าแล้ว

6.2       วันและเวลาที่แจ้งสำหรับการส่งมอบ และ/หรือติดตั้งสินค้า เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น มิใช่วันที่รับรอง และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า และ/หรือการติดตั้งสินค้า ไม่ว่ากรณีใด ทั้งนี้ กำหนดเวลาส่งมอบหรือการติดตั้งไม่ถือเป็นสาระสำคัญของสัญญา เว้นแต่ ได้มีการตกลงกับบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

6.3       ถ้าลูกค้ามิได้รับมอบสินค้า หรือมิได้ให้คำชี้แจงที่เพียงพอเพื่อการส่งมอบสินค้าในใบสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทฯ มีสิทธิ (โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิเรียกร้องอื่นใดของบริษัทฯ) ดังต่อไปนี้ด้วย

            6.3.1    เก็บรักษาสินค้าจนกว่าจะได้มีการส่งมอบจริง และเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บรักษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม (รวมถึงการประกันภัย)

            6.3.2    ขายสินค้าในราคาที่ดีสุดที่บริษัทได้รับข้อเสนอมา (หลังหักค่าใช้จ่ายอันสมควรในการเก็บรักษาและการขาย) และลงบัญชีให้ลูกค้าสำหรับจำนวนราคาที่เพิ่มขึ้นมาภายใต้สัญญา หรือเรียกเก็บจากลูกค้าสำหรับจำนวนราคาที่ขาดหายไปภายใต้สัญญา หรือ

            6.3.3    คืนสินค้าไปยังผู้จัดจำหน่ายสินค้า และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการคืนสินค้า

6.4       ในวันติดตั้งสินค้าที่ศูนย์บริการที่ลูกค้าเลือก ลูกค้าจะต้องยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่ปรากฏชื่อในใบยืนยันการสั่งซื้อ โดยแสดงใบเสร็จรับเงินทางอีเมล และสมุดทะเบียนรถ ในกรณีที่ทะเบียนรถไม่ตรงตามข้อมูลที่ระบุไว้ในใบยืนยันการคำสั่งซื้อ ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนทำการติดตั้งสินค้า มิฉะนั้น บริษัทฯ และศูนย์บริการมีสิทธิปฏิเสธการติดตั้ง

6.5       ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนศูนย์บริการเพื่อทำการส่งมอบ และ/หรือติดตั้งสินค้า ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้าเพิ่มเติม โดยคิดในอัตราเส้นละ 200 บาท ต่อครั้ง

 

 

7.        กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัย

7.1       ความเสี่ยงภัยในความเสียหาย สูญหาย หรือบุบสลายของสินค้าจะถูกโอนไปยังลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับการบอกกล่าวว่าสินค้าได้ติดตั้งเรียบร้อยและพร้อมสำหรับการมารับ

7.2       โดยมิต้องคำนึงถึงการส่งมอบและการโอนความเสี่ยงภัยในสินค้า หรือบทบัญญัติอื่นๆ ในข้อกำหนดนี้ กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะได้ชำระเงินครบถ้วนและเต็มจำนวนให้แก่บริษัทฯ (รวมถึงดอกเบี้ยและค่าปรับต่างๆ)

7.3       ลูกค้าไม่มีสิทธิในการวางหลักประกันแทนการชำระหนี้ค่าสินค้าที่ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทอยู่ ในกรณีที่ลูกค้ากระทำเช่นว่านั้น จำนวนเงินที่ลูกค้าค้างชำระกับบริษัทฯ ให้ถือว่าถึงกำหนดและสามารถเรียกเก็บได้ทันที (โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิเรียกร้องอื่นใดของบริษัทฯ)

7.4       ยางเส้นเดิมที่ติดมากับยานพาหนะก่อนการติดตั้งสินค้าของศูนย์บริการเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า ทั้งนี้ หากลูกค้าทิ้งยางเส้นเดิมไว้ที่ศูนย์บริการ ให้ถือว่าลูกค้าสละกรรมสิทธิ์ของยางเส้นเดิมดังกล่าว

 

8.        การคืนสินค้า

8.1       ภายใต้ข้อ 8.2 ก่อนทำการติดตั้งให้กับพาหนะลูกค้าในวันที่ลูกค้านัดหมาย หรือก่อนวันที่นัดหมายติดตั้ง ลูกค้ามีสิทธิยกเลิกสัญญา คืนสินค้า และได้รับเงินคืนร้อยละ 75 ของจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระ ทั้งนี้ ต้องปรากฏว่าสินค้ายังมิได้ใช้งานใดๆ อยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนในขณะที่ลูกค้าได้รับมอบ และได้ส่งคืนกลับไปยังบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า และชดเชยให้บริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ เรียกร้องสำหรับค่าใช้จ่ายเช่นว่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนมาแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องจากลูกค้าสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการคืนสินค้า

8.2       ภายใต้ข้อ 8.1 การคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นดุลพินิจโดยแท้ของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวอนุมัติการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดหาเงินคืนให้เป็นพับแก่ลูกค้า

8.3       ภายใต้ข้อ 8.1 บริษัทฯ จะดำเนินการการคืนเงินให้แก่ลูกค้า โดยระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับธนาคารของผู้ถือบัตร และฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย

 

 

9.        ความรับผิด

9.1       บริษัทฯ ไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่เกิดจากความไม่ถูกต้องของใบสั่งซื้อของลูกค้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดในใบสั่งซื้อของลูกค้า หรือการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดดังกล่าว

9.2       บริษัทฯ ไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่เกิดจากการสึกหรอตามสภาพ การทำให้เสียหายโดยจงใจ ความประมาท สภาพการใช้งานที่ผิดปกติ การไม่ปฏิบัติตามวิธีใช้ของบริษัทฯ (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) การใช้อย่างไม่ถูกต้อง การดัดแปลง หรือซ่อมแซมสินค้า โดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ

9.3       ดังที่ได้กล่าวโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดฉบับนี้ บรรดาการรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดๆ ที่กฎหมายรับรองไว้โดยนัย จะไม่นำมาใช้บังคับกับจำนวนสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

9.4       ข้อเรียกร้องใดๆ ของลูกค้าที่อ้างถึงความชำรุดบกพร่องในคุณภาพหรือสภาพของสินค้า หรือการไม่เป็นไปตามข้อเฉพาะเจาะจงคุณสมบัติ (สเปค) ของสินค้า จะต้องบอกกล่าวให้บริษัทฯ ทราบทันทีหลังจากตรวจสอบรับมอบสินค้า หรือก่อนการติดตั้ง แล้วแต่กรณี

9.5       ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ต้องรับผิดตามข้อเรียกร้องเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะหรือล้อในขณะที่กำลังรับการบริการครบวงจร ศูนย์บริการมีโอกาสที่จะตรวจสอบและพิสูจน์ถึงความเสียหายตามข้อเรียกร้อง ในกรณีที่ศูนย์บริการเดิมดังกล่าวเป็นสถานที่ที่ลูกค้าไม่สะดวก บริษัทฯ จะแต่งตั้งศูนย์บริการอื่นเพื่อดูแลแทน การตรวจสอบใดๆ ที่กระทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับการกำกับควบคุมจากศูนย์บริการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง หรือไม่ได้รับการตกลงจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการกระทำเช่นว่านั้นจะเสร็จสิ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ

9.6       ภายใต้ข้อ 8.1 ถ้าการส่งมอบสินค้าไม่ได้มีการถูกยกเลิก และลูกค้าไม่ได้บอกกล่าวบริษัทฯ เกี่ยวกับกรณีในข้อ 9.4 ลูกค้าย่อมไม่มีสิทธิปฏิเสธสินค้า และบริษัทจะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อความชำรุดบกพร่องและข้อผิดพลาดดังกล่าว

9.7       ข้อเรียกร้องใดๆ ที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องในคุณภาพหรือสภาพของสินค้า หรือการไม่เป็นไปตามข้อเฉพาะเจาะจงคุณสมบัติ (สเปค) ของสินค้า ที่ลูกค้าได้บอกกล่าวบริษัทฯ ตามข้อกำหนดนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการใช้ดุลพินิจโดยฝ่ายเดียวว่าจะส่งสินค้าทดแทน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือส่งมอบเงินคืนให้กับลูกค้าตามราคาของสินค้า (หรือตามสัดส่วน) แต่บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดนอกเหนือไปจากที่กล่าวนี้ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด

9.8       นอกเหนือจากการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บที่เป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าจากการกระทำของตัวแทน (ยกเว้นกรณีฉ้อฉล) หรือข้อรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่ไม่แจ้งชัด หรือหน้าที่ใดๆ ตามกฎหมาย หรือ (ภายใต้ข้อกำหนดที่ชัดแจ้งในสัญญา) ความสูญหายหรือเสียหายพิเศษที่มิใช่ผลโดยตรง (ไม่ว่ากำไรที่หายไปหรือความเสียหายอื่นใด) ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆ (ไม่ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลใดก็ตาม) ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดหาและการติดตั้งสินค้า หรือการใช้งาน หรือการขายต่อของลูกค้า และความรับผิดทั้งหมดของบริษัทฯ ตามสัญญา มากที่สุดต้องไม่เกินราคาสินค้า เว้นแต่มีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้

9.9       บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าหรือไม่ถือว่ากระทำผิดสัญญา หากมีเหตุผลมาจากความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้ได้ หรือภาระหน้าที่ของบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้า และความล่าช้า หรือความล้มเหลวนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุอื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัทฯ

 

10.      ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกค้า

10.1     ในกรณีที่ลูกค้าตกลงปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยสมัครใจกับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือ (ไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ (กรณีนิติบุคคล) ตกอยู่ภายใต้คำสั่งทางปกครอง หรือเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี (ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อการควบรวมกิจการหรือปรับปรุงโครงสร้างองค์กร) และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ชำระบัญชี และผู้มีอำนาจใดตามกฎหมาย ได้ถูกแต่งตั้งเข้ามามีอำนาจเหนือบรรดาทรัพย์สิน เพื่อหยุด มีอำนาจที่จะหยุด หรือบริหารกิจการต่อไป หรือในกรณีที่บริษัทฯ เล็งเห็นได้ว่าเหตุดังกล่าวข้างต้น กำลังจะเกิดขึ้นกับลูกค้าและได้บอกกล่าวให้ลูกค้าทราบแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือระงับการส่งมอบโดยปราศจากความรับผิดต่อลูกค้า (โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิเรียกร้องอื่นใดของบริษัทฯ) ในกรณีที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้วแต่ยังมิได้รับชำระราคา ให้ถือว่าหนี้ชำระค่าสินค้าถึงกำหนดและมีสิทธิเรียกเก็บได้โดยทันทีและเต็มจำนวน โดยมิต้องคำนึงถึงการตกลงหรือการจัดการครั้งก่อนเลย

 

11.      ข้อกำหนดทั่วไป

11.1     บริษัทฯ อาจปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับภาระหนี้สินของตน หรือใช้สิทธิใดๆ ของตน ภายใต้ข้อตกลงนี้ด้วยตนเองหรือในกรณีที่เปิดช่อง ด้วยบุคคลอื่น (ในทางกฎหมายหรืออย่างอื่น) หรือด้วยองค์กรอื่น

11.2     คำบอกกล่าวใดๆ ที่ต้องกระทำหรือได้รับอนุญาตให้กระทำโดยคู่กรณีอีกฝ่ายไปยังบุคคลอื่นภายใต้ข้อกำหนดนี้ ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ส่งไปยังบุคคลดังกล่าว ณ สำนักงานที่จดทะเบียน หรือสำนักงานใหญ่ หรือสถานที่อื่นใดที่ได้แจ้งไว้ในช่วงเวลานั้นตามบทบัญญัติว่าด้วยการบอกกล่าว

11.3 การสละสิทธิของบริษัทฯ ในการไม่เรียกร้องการกระทำผิดสัญญาใดของลูกค้า ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิในการผิดสัญญาครั้งอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง ไม่ว่าในลักษณะเดียวกันหรือลักษณะที่ผิดบทบัญญัติอื่น

11.4     หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดนี้ ถูกทำให้ไม่มีผลหรือไม่อาจใช้บังคับได้โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงความถูกต้องของส่วนอื่นๆ ในบทบัญญัติที่ถูกโต้แย้ง หรือบทบัญญัติอื่นๆ ในข้อกำหนดนี้

11.5     สัญญาและข้อกำหนดฉบับนี้ ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมด ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า และมีผลใช้บังคับเหนือถ้อยแถลงด้วยวาจา หรือการนำเสนอใดๆ หรือข้อตกลงใดๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวโดยเฉพาะ ลูกค้าไม่อาจยึดถือคำแถลงใดๆ ที่ได้กระทำโดยพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทฯ

11.6     บริษัทฯ อาจโอนสิทธิในสัญญาที่มีกับลูกค้า หรือช่วงสิทธิของสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลอื่น (ในทางกฎหมายหรืออย่างอื่น) หรือองค์กรอื่น และฝ่ายลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิในสัญญาไม่ว่าประโยชน์หรือภาระผูกพันใดๆ ตามสัญญากับบริษัทฯ ไปให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

 

12. เงื่อนไขการรับประกัน

12.1     บริษัทตกลงรับประกันสินค้ากำหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เปลี่ยนยางที่ศูนย์บริการ หรือระยะทาง 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน โดยบริษัทตกลงรับประกันความเสียหายของยางที่เกิดจากความเสียหายและข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น และจะปฏิเสธไม่รับประกันสินค้าสำหรับกรณี ดังต่อไปนี้

            (1)        ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งาน

            (2)        ความสึกหรอที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ

            (3)        ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง

            (4)        กรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ การใช้รถผิดประเภท การบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด หรือใช้เพื่อการแข่งขัน

            (5)        กรณีปรับแต่งเครื่องยนต์ เปลี่ยนเครื่องยนต์ ดัดแปลงรถ หรือติดตั้งแก๊สเชื้อเพลิง

            (6)        กรณีสินค้าที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย

            (7)        กรณีการถอดประกอบ แก้ไข ปรับแต่ง หรือเปลี่ยนสินค้าโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ

            (8)        กรณีโอนถ่าย หรือถอดเปลี่ยนสินค้าไปติดตั้งรถคันอื่น

            (9)        กรณีขาดการดูแลรักษาตามเวลาและระยะเวลาที่กำหนดของสินค้านั้นๆ

12.2     บริษัทฯ จะส่งมอบสินค้าให้ผู้ผลิตสินค้าเป็นผู้ตรวจสอบความเสียหายหรือข้อชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการผลิตนั้น การรับประกันสินค้าให้ถือผลการตรวจสอบของผู้ผลิตสินค้าเป็นสำคัญว่าจะรับประกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบดังกล่าว

12.3     ในกรณีที่ผู้ผลิตสินค้าตรวจสอบแล้วตกลงรับประกันสินค้า บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ลูกค้าตามอัตราส่วนอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปผลการตรวจสอบจากผู้ผลิตที่ได้แจ้งมา

12.4     บริษัทฯ ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบความเสียหายและความชำรุดบกพร่องที่เกิดกับอะไหล่ที่เกี่ยวเนื่อง และ/หรืออะไหล่ข้างเคียงกับสินค้า

12.5     บริษัทฯ ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดกับชีวิตและร่างกายของลูกค้า